עיקרי הסכם המכר

כללי

 • הפרויקט ילווה ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ
 • הבטוחה שתינתן לטובת הרוכשים הינה ערבות בנקאית עפ"י הוראותיו של חוק המכר
 • הערבות תינתן עבור כל תשלום למעט בגין רכיב המע"מ אשר מובטח ע"י המדינה בחוק ע"י קרן מע"מ
 • הרוכשים יוכלו לשלם חלק מהתמורה מכספי משכנתא (בכפוף לאישור קבלת משכנתא מבנק למשכנתאות מטעמם) ובלבד שקודם לכן שילמו מהון עצמי לפחות 10% מהתמורה
 • הרוכש לא יהיה רשאי למכור את הממכר או חלק ממנו לצד שלישי, החל מיום רכישתו ועד חלוף 5 שנים מיום קבלת טופס 4 לדירה, או עד חלוף 7 שנים ממועד ביצוע ההגרלה – לפי המוקדם מביניהם
 • הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה למטרת מגורים בלבד. להבטחת האמור לעיל, תירשום החברה לטובת המדינה הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין וכן בספריה
 • במקרה של רוכש "משפר דיור" – על הרוכש להציג אישור זכאות של "משפר דיור" על פיו הוא מתחייב למכור את הדירה שבבעלותו לא יאוחר מ-12 חודשים מיום קבלת טופס 4
 • עיקרי כתב ההתחייבות עליו חותם הרוכש הינה הצהרתו כי הינו "חסר דירה" או "משפר דיור" ומחזיק באישור זכאות הנדרש ע"פ המכרז ושהוא מתחייב שלא למכור את דירתו החדשה כמפורט לעיל
 • לא יתאפשר ביצוע שינויים ו/או שדרוגים בממכר החל ממועד החתימה על הסכם המכר ועד למועד קבלת החזקה בממכר. אולם, באפשרות הרוכש לוותר על הפריטים שלהלן: ארון מטבח, ארון אמבטיה (ככל שנכלל במפרט דירתו), סוללות למים (כיור,אמבטיה ומקלחת), נקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון – ובלבד שבמועד חתימת הסכם המכר חתם על תצהיר ויתור לפיו לא יקבל זיכוי כספי בגין הפריטים עליהם ויתר
 • בבניינים שיוקמו נמכרות דירות גם במסגרת מכירה לשוק החופשי (שאינה במסגרת "מחיר מטרה") ועל מכירה זאת כאמור לא חלים כללי "מחיר המטרה"
 • ב"כ החברה, משרד מ.פירון ושות', מייצג את החברה בלבד ומטפל בשמה ועבורה ברישום הזכויות בפרויקט. ב"כ החברה לא מייצג את הרוכש והרוכש רשאי להיות מיוצג ע"י עו"ד מטעמו ועל חשבונו, לרבות לצורך הגשת דיווח מטעם הרוכש לרשויות המס, אימות חתימת הרוכש על כתבי התחייבות של משרד הבינוי והשיכון והמצאת ייפוי כוח נוטריוני בגין הסכם המכר
 • נוסח הסכם המכר אושר ע"י משרד הבינוי והשיכון וחברת הבקרה מטעמו והוראותיו אינן נתונות לשינוי

לוח תשלומים

 • 2,000 ₪ דמי הרשמה במעמד חתימת בקשת הרכישה
 • 10% מסכום התמורה – (מהון עצמי) ביום חתימת ההסכם ע"י תשלום שובר (דמי ההרשמה בסך של 2,000 ₪ יושבו לרוכש לאחר המצאת צילום השובר כי בוצע התשלום הראשון)
 • 5% נוספים מסכום התמורה –עד לחלוף 45 יום מחתימת ההסכם
 • 80% מסכום התמורה – בתשלומים רבעוניים בפריסה שווה
 • 5% יתרת התמורה – עד 10 ימים לאחר קבלת הודעה מהחברה על השלמה הבניה
 • התמורה בגין הדירה כפי שתופיע בהסכם המכר שייחתם, תוצמד למדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ועד לחתימת טופס בחירת הדירה (קרי – 106.6 נקודות אשר פורסם ב 06/2015), ומאותו מועד כל תשלום יוצמד למדד הידוע ביום חתימת טופס בחירת הדירה
 • שיעור המע"מ שיהיה כלול בתמורה יהיה שיעור המע"מ שיחול על פי חוק במועד כל תשלום
 • תתאפשר הקדמת תשלומים בכפוף לאמור להלן: ההקדמה היא של כל התשלום שאמור להשתלם במועד מסויים ולא חלקו, מתן הודעה לחברה 14 ימי עסקים מראש, הסכום שיוקדם ישא הפרשי הצמדה עד למועד בו היה על הרוכש לשלם ע"פ נספח התמורה
 • כל איחור באיזה מהתשלומים יגרור חיוב בריבית פיגורים
 • הרוכש מתחייב לשלם לב"כ החברה תשלום בגין השתתפות בהוצאות המשפטיות של החברה בעבור רישום זכויותיו בממכר בלבד, תשלום בסך 4,960 ₪ או 0.5% מסכום התמורה, לפי הנמוך מבניהם – הכל בתוספת מע"מ. התשלום לב"כ החברה יבוצע במעמד חתימת ההסכם, באמצעות המחאה לפקודת מ.פירון ושות' עורכי דין

הבנייה

 • מועד השלמת הבנייה המשוער –
  בניין 1 (מגרש 207) – ביום 15.03.2021
  בניין 2 (מגרש  208) – ביום 15.04.2021
  בניין 3 (מגרש 209) – ביום 15.05.2021
 • הקבלן המבצע המיועד לבצע את עבודות הבניה להקמת הפרויקט הינו בראל הנדסה ובנייה בע"מ